Test z okruhu 03.09 Logaritmická funkce, (ne)rovnice

Vypočtěte základ logaritmů c, jestliže `log _c` `4=-2.`
Potom
`c=2`
žádná z uvedených možností není správná
`c=1/2`
`c=16`
`c=1/16`
Funkce `f(x)` je definována předpisem `f(x)=log((x+3)/(2x+1))` .
Určete její definiční obor `D(f)` . Potom
`D(f)=(-3,oo)`
`D(f)=(-oo,-3:)uu(-1/2,oo)`
`D(f)=(-oo,-3:)uu(:-1/2,oo)`
`D(f)=(-3,-1/2)uu(-1/2,oo)`
`D(f)=(-oo,-3:)uu(-1/2,oo)`
V množině všech reálných čísel řešte nerovnici `log _4(x)gt0` . Potom
množina všech řešení je `(0,4)`
množina všech řešení je `(1,4)`
množina všech řešení je `(0,1)`
množina všech řešení je `(0,oo)`
množina všech řešení je `(1,oo)`
Číslo `log _4``(1/32)` je rovno číslu
`-5/2`
`1/8`
`-2/5`
`2/5`
`5/2`
V množině všech reálných čísel řešte nerovnici `log _(3/2``(x)<1` .
Potom
množina všech řešení je `(3/2,oo)`
množina všech řešení je `(2/3,oo)`
množina všech řešení je `(0,2/3)`
množina všech řešení je `(-oo,3/2)`
množina všech řešení je `(0,3/2)`

Evropský sociální fond

Praha a EU – Investujeme do vaší budoucnosti